Polityka prywatności

I. Informacje ogólne

Niniejszy dokument określa zasady prywatności w Sklepie internetowym działającym pod domenami: bozenajastrzebska.pl oraz bozenajastrzebska.com (dalej jako „Sklep Internetowy”). Administratorem danych w Sklepie Internetowym jest Bożena Jastrzębska, ul. Nagietkowa 24, 81-589 Gdynia.

II. Dane osobowe

  1. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), aktualnej ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  2. Administrator zbiera informacje podane dobrowolnie przez Klientów Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest warunkiem złożenia zamówienia. Niepodanie danych osobowych będzie skutkować brakiem możliwości zamówienia produktów w sklepie.

  3. Administrator może zapisać informacje o parametrach połączenia, jak adresy IP, w celach technicznych, związanych z administracją serwerami, oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych.

  4. Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji przekazanych przez Klientów Sklepu Internetowego, stosując odpowiednie środki techniczne i organizacyjne.

III. Podstawy prawne

  1. Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest konieczność wykonania umowy, której jest stroną (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

  2. Dane osobowe mogą być przetwarzane również na podstawie: a) Obowiązujących przepisów prawa, np. na bazie przepisów podatkowych lub rachunkowych. b) Prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, np. do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

IV. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych mogą być podmioty wspierające Administratora w realizacji zamówień, np. firmy wysyłkowe, dostawcy rozwiązań informatycznych, firmy obsługujące płatności.

V. Prawa Klienta w ochronie danych osobowych

Klient ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

VI. Polityka cookies

  1. Sklep Internetowy używa plików cookies w celu poprawnego działania strony internetowej.
  2. Administrator stosuje pliki cookies sesyjne, trwałe oraz „analityczne”.
  3. Klient może samodzielnie zarządzać plikami cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

VII. Postanowienia końcowe

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności. Wszelkie zmiany będą publikowane na stronie Sklepu Internetowego.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możliwy jest kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: office@bozenajastrzebska.com.

I. Informacje ogólne

Niniejszy dokument określa zasady prywatności w Sklepie internetowym https://lidiagulgowska.pl/ (dalej jako „Sklep Internetowy”). Administratorem danych w Sklepie Internetowym jest BMD Michał Barcz, ul. Leśników 1, 84-100 Puck, NIP 5871289035

II. Dane osobowe

1. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), aktualnej ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

 

2. Administrator zbiera informacje podane dobrowolnie, przez Klientów Sklepu Internetowego. Jednakże podanie oznaczonych danych osobowych jest warunkiem złożenia zamówienia, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zamówienia produktów w sklepie.

 

3. Ponadto Administrator może zapisać informacje o parametrach połączenia, jak adresy IP w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie), jak również w celach bezpieczeństwa.

 

4. Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Klientów Sklepu Internetowego. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

 

5. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zasadami z art. 5 (RODO).

III. Podstawy prawne

1. Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest przede wszystkim konieczność wykonania umowy, której jest stroną lub konieczność podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

 

2. W pozostałych celach dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane na podstawie:


a) obowiązujących przepisów prawa – gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, np. gdy na bazie przepisów podatkowych lub rachunkowych Administrator rozlicza zawarte umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);


b) niezbędności do innych niż wymienione powyżej celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, w szczególności do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, prowadzenia korespondencji z Klientami, także za pośrednictwem formularzy kontaktowych (w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości Klientów), analiz rynkowych oraz statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 

3. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z realizacją zakupów będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zakupów i zamówienia, po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń.

IV. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych Klienta mogą być podmioty realizujące na zlecenie Administratora zamówienie i zajmujące się jego obsługą: firmy wysyłkowe, firmy księgowe, dostawcy towarów, dostawcy rozwiązań informatycznych, firmy obsługujące płatności, banki, firmy świadczące usługi marketingowe, dostawcy usług telekomunikacyjnych, kancelarie prawne, uprawnione organy państwowe.

V. Prawa Klienta w ochronie danych osobowych

1. Z uwagi na dobrowolny charakter podania przez Klienta swoich danych osobowych, mają oni prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo usunięcia, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

 

2. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

3. Szczegółowe warunki powyżej opisanych praw wskazane są w art. 15-22 RODO.

VI. Polityka cookies

1. Używamy plików cookies na naszej stronie (Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 

2. Podczas przeglądania Sklepu Internetowego są używane pliki „cookies”, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w urządzeniu końcowym Klienta w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie Sklepu Internetowego.

 

3. Stosowane przez Administratora pliki „cookies” są bezpieczne dla urządzeń Klienta. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Klienta i dostosować Sklep Internetowy indywidualnie dla każdego Klienta. Pliki „cookies” zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

 

4. Administrator stosuje trzy rodzaje plików „cookies”:

 

Cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu Klienta Sklepu Internetowego i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia Klienta Sklepu Internetowego. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych, ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Klienta Sklepu Internetowego.

 

Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Klienta Sklepu Internetowego i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Klienta Sklepu Internetowego. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych, ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Klienta Sklepu Internetowego.

 

Cookies „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Klienta w zakresie zawartości Sklepu, pomagają lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” cookies gromadzą informacje o sposobie korzystania ze Sklepu przez Klienta, typie strony, z jakiej Klient został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Klienta na stronie Sklepu. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Klienta, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze Sklepu.

 

5. Pliki „cookies” mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Klient korzysta ze Sklepu Internetowego. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o ścieżce nawigacji Klienta lub czasie pozostawania na danej stronie.

6. W zakresie informacji o preferencjach Klienta gromadzonych przez sieć reklamową Google Klient może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików „cookies” przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/html/blocked-cookies.html.

 

7. Klient może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików „cookies”, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki „cookies” do urządzenia Klienta. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

8. Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w przeglądarce, można skorzystać z pliku pomocy przeglądarki. Z informacjami na ten temat można zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdują na podstronach, w zależności od przeglądarki, która jest używana: Firefox, Chrome, Safari, Internet Explorer / Microsoft Edge.

 

9. Klient może w każdej chwili usunąć pliki „cookies” korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

 

10. Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

VII. Postanowienia końcowe

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności. Zmiany takie mogą być konieczne lub potrzebne np. w przypadku zmiany przepisów prawa, nowych wytycznych organów nadzoru, zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzamy dane osobowe, a także zmiany sposobów, celów lub podstaw przetwarzania przez nas danych osobowych.

 

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możliwy jest kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: sklep@lidiagulgowska.pl lub też za pośrednictwem poczty tradycyjnej pisząc na adres firmy.